Watersportvereniging Banner

Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm die door middel van een stormvloedkering van de zee is afgesloten.
Deze stormvloedkering heeft doorlaatopeningen die onder normale omstandigheden het getij op de Oosterschelde vrij spel laten.
Er is dus sprake van een getijdengebied met hoog- en laagwater. Het getijverschil bij Yerseke bedraagt ca. 3.70 m.
Alleen in geval van storm met extreme waterhoogten worden de schuiven van de stormvloedkering gesloten en is er een nagenoeg stilstaand tij. Door z'n enorme oppervlakte en bij laagwater droogvallende platen en daarnaast zeer diepe stroomgeulen is het gebied zeer aantrekkelijk voor vogels, vissen, schelpdieren en alles wat er verder in een stromende zoute omgeving leeft en bloeit. Het gebied is door z'n onbegrensde mogelijkheden ook zeer geliefd bij de watersporters.

Het gebied is een van de grootste natuurgebieden van Nederland, om de bescherming en de instandhouding van het gebied te waarborgen zijn er een aantal regels waar wij ons als watersporter aan moeten houden.

Oosterschelde


Sportvissen

Voor veel sportvissers is het niet helemaal duidelijk wat voor vergunningen er nodig zijn voor het vissen in de verschillende Zeeuwse wateren. Zoet, zout, binnenwater, zee, kustwater... het is vaak zoeken naar wat wel en niet mag in een water waar je je hengeltje uit wilt gooien. Zie de site van Sportvisserij Zuidwest Nederland


Spitten van zeeaas

Voor het spitten van zeeaas voor het sportvissen is een vergunning nodig zie de site van Sportvisserij Zuidwest Nederland onder wormenspitvergunning 2015

Oosterschelde

Snijden zeegroente

Het snijden van zeegroente (bijvoorbeeld zeekraal en wat Zeeuwen noemen lamsoor) is het noodzakelijk op grond van de Natuur-beschermingswet een ontheffing te vragen van het verbod van betreding van de schorren. Het aantal ontheffingen om te snijden is per schor gebonden aan een maximum. Via de pers maakt het provinciaal bestuur in het vroege voorjaar steeds bekend hoe mensen in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing.


Duiksport

Voor het duiken is een vergunning nodig van het provinciaal bestuur. Bij de vergunning verstrekt de provincie een Verordening Duik-sport, waarin alle regels voor de duikers zijn vermeld. Grondregels zijn: planten en dieren rustig in het water laten en uit de buurt blijven van fuiken.


Schelpdieren rapen

Iedereen mag schelpdieren voor eigen gebruik rapen, als het maar in de toegankelijke gebieden gebeurt (Op de verhuurde schelpdier-percelen is het vanzelfsprekend ook niet toegestaan). Het gaat dan om mossels, oesters, kokkels en kreukels. Het is wel gebonden aan een maximum. Samen mag het niet meer zijn dan tien kilo per persoon per dag.


Snelle boten

Het Binnenvaart Politie Reglement regelt het varen op de Oosterschelde. Snel varen mag op de route tussen Wemeldinge en de Krammersluis. Waterskieën en varen met waterscooters is niet toegestaan. Rijkswaterstaat brengt jaarlijks een folder uit met informatie over de geldende regels volgens het Binnenvaartpolitiereglement en de Provinciale milieuverordening.


Overige watersport

Het getijverschil van gemiddeld 3,25 meter brengt met zich mee dat er soms sterke stromingen staan die gepaard kunnen gaan met plotselinge hoge golfslag. Het is daarom aan te raden binnen de betonning te varen, dan is er geen risico bij afgaand tij aan de grond te lopen. Plezierboten moeten ook letten op de beroepsvaart op de route Wemeldinge-Krammersluizen. Wie een marifoon bezit, is altijd verplicht kanaal 68 van de Centrale Verkeerspost Wemeldinge te beluisteren. Buiten navigatie-apparatuur is het zeer gewenst te kunnen beschikken over een actuele hydrografische kaart voor de kust- en binnen-wateren. Hierop staat behalve de scheepvaartbetonning ook de grens van het natuurmonument aangegeven. Ankeren is niet toegestaan op de schelpdier- percelen, omdat dit veel schade veroorzaakt. De percelen zijn met bakens aangegeven.


Provinciale milieuverordening

De provincie heeft de Oosterschelde in zijn geheel aangewezen als integraal milieubeschermingsgebied. Door deze status geldt voor de Oosterschelde ook de Provinciale milieuverordening. Op grond van deze verordening is het onder meer verboden geluidhinder te veroorzaken of dat nu met muziekinstrumenten, modelbootjes of -vliegtuigjes, geluidsapparatuur of anderszins is.


Toezicht

Regels zijn niet te handhaven zonder toezicht; de mens heeft kennelijk de onbedwingbare neiging ook wettelijke grenzen te verkennen. Het provinciaal bestuur is voor de handhaving van de Natuurbeschermingswet de eerstverantwoordelijke. De provincie beschikt over een boot, de Branta, waarmee de opvarenden de naleving van de regels van de Natuurbeschermingswet in de Oosterschelde controleren. De bemanning is overigens niet alleen politie-agent. Ze zijn ook graag bereid inlichtingen over natuurmonument Oosterschelde en de Natuurbeschermingswet te verschaffen. Er zijn meer toezichthoudende instanties. De Afdeling Delta van de Divisie Mobiliteit van het Korps Landelijke Politiediensten controleert de naleving van alle wetten die in de Oosterschelde van toepassing zijn. Op hun eigen terreinen aan de Oosterschelde houden medewerkers van Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Zeeuwse Landschap een oogje in het zeil. En daarnaast zijn er nog de gewone ordehandhavers als regiopolitie en de Algemene Inspectie Dienst die onder meer de visserijwetgeving controleert.


Bron

Provincie Zeeland en stuurgroep Oosterschelde